Skip to the content

Faber Halbertsma Group Fund steunt Stichting Het Limburgs Landschap

18 dec, 2020 | gepubliceerd om 14:55 uur CET

Via het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het Faber Halbertsma Group Fund een donatie van € 39.000 aan Stichting Het Limburgs Landschap toegekend. Het betreft de aankoop van 3 hectare bos en 4 hectare landbouwgrond waarvoor de stichting geen beroep kan doen op een financiële bijdrage van de provincie. 

De percelen liggen aan de rand van Landgoed Rozendaal (landgoedkarakter met loofbos, eveneens in handen van de stichting) en het beekdal, op de overgang van nat naar droog. Tevens liggen de percelen nabij de voormalige landbouwgronden in het Reigersbroek, welke door de stichting zijn omgevormd tot bloemrijke akkers en graslanden.

De bospercelen bestaan uit meer dan 100 jaar oud loofbos met overwegend zomereik en een rijke ondergroei. Exoten zoals Amerikaanse vogelkers dreigen de overhand te krijgen. Na aankoop zal de stichting zich richten op exotenbestrijding en uitbreiding van het leefgebied voor onder andere de zeldzame kleine ijsvogelvlinder.

De landbouwgronden zijn in regulier landbouwkundig gebruik geweest, waarbij uitspoeling van mest een negatief effect heeft gehad op de bloemrijke graslanden in het beekdal. Na aankoop zal de stichting het regulier landbouwkundig gebruik met bemesting stopzetten en zullen de akkers worden ingezaaid met regionaal verzamelde en opgekweekte akkerkruiden. Zo ontstaan bloemrijke akkers waarvan verschillende diersoorten profiteren.

Op al haar terreinen werkt de stichting met verschillende actoren samen om natuurwaarden te behouden en verder te ontwikkelen.  Veel van deze terreinen waren lange tijd in gebruik als agrarisch gebied. De gronden zijn ingedeeld in begrazingseenheden op basis van historische belijningen en het historisch kleinschalige landschapsbeeld wordt versterkt door de aanleg van landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden en struweelhagen. Dit heeft op Landgoed Rozendaal en in het Reigersbroek reeds gezorgd voor de terugkeer van bijzondere planten en dieren waaronder de wijdbloeiende rus en de bandheidelibel.

De aankoop van dit gebied vormt niet alleen een mooie uitbreiding op de reeds bestaande natuurterreinen, maar heeft door het beëindigen van de reguliere landbouwactiviteiten ook een positief effect op omliggende natuur zoals de bloemrijke graslanden in het beekdal.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://www.limburgs-landschap.nl